24/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Sự thật về vua Mạc Mậu Hợp

Sự thật về vua Mạc Mậu Hợp Hoàng đế Mạc Mậu Hợp đã có quyết tâm...

Xem thêm

14/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Vĩnh Phúc với Nhà Mạc

Vĩnh Phúc v ớ i Nhà M ạ ...

Xem thêm

13/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Hoàng đế Mạc Kính Vũ những năm cuối đời và vùng đất Vĩnh Phúc

Trong các bài nghiên cứu về nhà Mạc, chúng tôi kiên trì một quan điểm là: suốt thời gian cầm quyền 156 năm và kể cả...

Xem thêm

30/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Ba vua Mạc cuối cùng qua sử liệu Trung Quốc ( 1638 -16 83)

Ba vua Mạc cuối cùng qua sử liệu Trung Quốc ( 1638 -16 83) ...

Xem thêm

25/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

THÂN THẾ, GIAI THOẠI VỀ THỨ HẬU CỦA VUA MẠC ĐĂNG DUNG

THÂN THẾ, GIAI THOẠI VỀ THỨ HẬU CỦA VUA MẠC ĐĂNG DUNG: NGUYỄN THỊ NGỌC LÃNG (BÀ CHÚA LỐI) ...

Xem thêm

13/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

SỬ LIỆU TRUNG QUỐC VỀ VIỆT NAM THỜI NHÀ MẠC

SỬ LIỆU TRUNG QUỐC VỀ VIỆT NAM THỜI NHÀ MẠC ĐINH KHẮC THUÂN ...

Xem thêm

05/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Sử liệu Trung Quốc về Việt Nam thời Mạc

S Ử LI Ệ U TRUNG QU Ố C V Ề VI...

Xem thêm

05/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Mạc Đăng Dung có dâng đất cho nhà Minh không?

Mạc Đăng Dung có dâng đất cho nhà Minh không? Xưa nay sử chép rằng Thái Tổ nhà Mạc là...

Xem thêm

08/01/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

NHÀ MẠC (1527-1592) VÀ THÁI TỔ MẠC ĐĂNG DUNG (1527-1529) TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC

NHÀ M Ạ C (1527-1592) VÀ THÁI T Ổ M Ạ...

Xem thêm